Tervikute ja näidete mõistmine

Matemaatikast rääkimine pole kindlasti täielik ilma numbreid arutamata. Number ise on matemaatiline mõiste, mida kasutatakse loendamiseks ja mõõtmiseks. Selle tähistamiseks kasutatavat sümbolit (numbrit) nimetatakse numbriks või numbri sümboliks. Matemaatikas on arvu mõistet aastate jooksul laiendatud, hõlmates nulle, negatiivseid arve, ratsionaalarvusid, irratsionaalarvusid ja kompleksarvusid.

Tervikute mõistmine

Nende arvude vahel, oletame, et ratsionaalsed arvud, jagatakse veel murd- ja täisarvudeks. Tervik ise on arvude kogum, mis sisaldab täisarvusid, naturaalarvusid, algarvusid, liitnumbreid, nullnumbreid, ühte arvu, negatiivseid, paarituid ja paarisarvusid.

Täisarvud saadakse, kui ühendame negatiivsed arvud täisarvudega. Sümbol on täht Z, mis tuleb saksa keelest, Zahlen ja tähendab numbrit.

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Positiivsete arvude kogumit tuntakse looduslike arvudena. Looduslikku arvu pluss nulli nimetatakse täisarvuks. Täisarvude ja negatiivsete arvude kogumit nimetatakse täisarvuks.

Numbrirea põhjal teame, et iga täisarv numbrireal on suurem kui ükskõik milline vasakpoolne täisarv ja vastupidi.

Numbririda jätkub lõputult mõlemalt poolt. Selle põhjal ei saa olla ühtegi väiksemat või suuremat täisarvu.

Teistele täisarvudele järgnevate täisarvude „a” puhul tuntakse seda pärast väärtust. Nii et väärtus pärast nulli on 1, väärtus pärast 3 on 4 ja väärtus pärast -3 on -2. Samal ajal nimetatakse täisarvu „a”, mis asub vasakul küljel enne täisarvu, kui väärtust enne. Näiteks väärtus enne 3 on 2, väärtus enne -4 on -5.

Täisarvu suunda tähistab sümbol (+ või -), mis asub numbrireal 0-st paremal või 0-st vasakul.

Positiivne täisarv

Negatiivne täisarv

Number 0 (null)

Tervikoperatsioonid

Täisarvude liitmine

Lisage +3 ja +2

Selleks nihutati kõigepealt 2 ühikut numbrist 0 paremale, seejärel 3 ühikut numbrist 2 paremale. Selle tulemusena nihutasime 5 ühikut nullist.

Näide 2: positiivsete täisarvude ja negatiivsete täisarvude lisamiseks

Lisage -3 ja +2

Kõigepealt nihutage 2 ühikut paremale nullist, seejärel 3 ühikut vasakule. Üldiselt nihutasime 1 ühiku vasakule nullist (-1).

Märkus . Kui lisame kaks täisarvu, ei muutu numbritele lisatud sümbolid.

Näide:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5 - 3 = 2

Lahutage täisarvud

Lahutage +3 +3-st

Kõigepealt nihutage 3 ühikut paremale nullist ja seejärel 2 ühikut vasakule. Selle tulemusena nihutasime 1 ühiku nullist paremale.

Märkus. Kui lahutame teise täisarvuga täisarvu, muudame märki ja liidame need kaks numbrit kokku.

Näide:

3 - (+5) = 3 - 5 = -2

(-4) - (-6) = (-4) + 6 = 2

Täisarvude korrutamine

Korrutades kaks täisarvu sama sümboliga, kasutame absoluutväärtust ja tulemuseks on positiivne sümbol. Positiivne x positiivne = positiivne, samas kui negatiivne x negatiivne = positiivne.

Näide: +4 x +5 = 20 või -2 x -5 = 10

Täisarvude jagunemine

Atha kavatseb tänada oma neli sõpra 4 nukku. Tal on 12 nukku. Ühtlaselt jaotatuna saab iga sõber 3 nukku. See on jagamisprotsess. Sellest teame, et 12: 4 = 3

Original text