3 lähenemisviisi rahvatulu arvutamisel

Rahvuslik sissetulek on kõigi riigi leibkondade (RTK) keskmine sissetuleku summa. Sissetulek arvutatakse perioodi või ühe aasta jooksul. Lisaks töötavatele kodanikele loetakse ka töötute arv.

Rahvustulu on ka näitaja, mis mõõdab riigi heaolu arengutaset ja arengut. Riigi majanduse suunda, eesmärke ja struktuuri saab vaadata riigi rahvatulust.

Selle arvu arvutamine on üks viis riigi majanduse hindamiseks. Rahvusliku sissetuleku korral saab valitsus hinnata oma inimressursside tulemuslikkust ja mõõta riigi tootlikkust.

(Loe ka: Riiklik tulu ekspertide sõnul)

Rahvusliku sissetuleku väärtuse määramiseks on kolm võimalust, nimelt tootmise, kulutuste ja tulude meetod.

Tootmisviisi meetod

Tootmine on tegevus, mis loob lisaväärtust ( lisandväärtus ). Rahvusliku sissetuleku arvutamisel tootmiskäsitluse järgi on vaja ainult tootmissektori lisandväärtuse arvutamist. Lisandväärtus liidetakse ühe perioodi jooksul kõigist sektoritest. Lisandväärtus viitab siin toodangu väärtuse (toodangu väärtus) ja vahekulu väärtuse (sisendväärtus) erinevusele, nimelt tootmisprotsessis osalevate materjalide, sealhulgas tooraine ja abimaterjalide vahel.

Rahvusvaheline standardne tööstusklassifikatsioon (ISIC) klassifitseerib maailmamajanduse kolme sektorisse, nimelt primaarsektorisse (põllumajandus, loomakasvatus, metsandus, kalandus, kaevandamine ja kaevandamine), sekundaarsektorisse (töötlev tööstus, elekter, vesi ja gaas) ning tertsiaarsektorisse ( kaubandus, hotell, restoran, kaubavedu, telekommunikatsioon jne).

Tootmismeetodit kasutav tuluvalem on järgmine.

Y = (P1 x Q1) + (P2 x Q2) +…. (Pn x Qn)

Y = rahvuslik sissetulek

P1 = kauba hind

Q1 = kauba liik

Pn = n-nda kauba hind

Qn = n-nda üksuse tüüp

Sissetulekule lähenemise meetod

Sissetuleku lähenemisviis liidab tulu erinevatest tootmisprotsessile kaasa aitavatest tootmisteguritest. Kogu tootmistegurite omanike poolt ühe perioodi jooksul saadud tulu liidetakse rahvatuluks.

Tootmistegurite hulka kuuluvad tööjõud, kapital, maa ja teadmised / ettevõtlus. Iga tootmistegur toob erinevat tulu. Näiteks on töötajad, kes saavad palka, kapitali omanikud teenivad intresse, maaomanikud saavad üüri ja ettevõtjad teenivad kasumit.

Sissetuleku meetodi arvutamise valem on järgmine.

Y = r + w + i + p

Y = rahvuslik sissetulek

r = sissetulek palgast jne.

w = üüritulu

i = intressitulu

p = tulu ettevõtte / üksikettevõtte kasumist

Kulude meetodi meetod

Lõplik arvutusmeetod on kulude lähenemine. Selle lähenemisviisi saavutamiseks liidetakse teatud ajaperioodil kõik kogukonnad erinevates majandussektorites, sealhulgas kodumajapidamistes, valitsuses, ettevõtetes, välismaa kogukonnale.

(Loe ka: rahvatulu, SKP arvutamise valemid, PNB jt)

Iga majandusosalise kululiigid on erinevad, näiteks tarbimiskulud, investeerimiskulud, valitsuse kulutused ning ekspordi- ja impordikulud. Sealt saame järgmise kululähenemise valemi.

Y = C + I + G + (XM)

Y = rahvuslik sissetulek

C = leibkonna tarbimine

I = investeering

G = valitsuse kulud

X = eksport

M = import