Teadke maatriksite tüüpe, mis need on?

Matemaatikas on maatriks arvude paigutus vastavalt ridadele ja veergudele, mis seejärel asetatakse 2 sulgude vahele. Maatriksielementide paigutust ümbritsevad sulgud võivad olla kas sulgud () või sulgud [].

Horisontaalselt paigutatud elementide või elementide kogu nimetatakse rida, vertikaalselt paigutatud elementide või elementide kogu aga veerg.

Maatriksit, millel on m rida ja n veergu, nimetatakse mxn maatriksiks ja maatriksiks, millel on mx n järjestus. Lisaks kasutatakse maatriksi kirjutamisel suuri ja pakse tähti.

(Loe ka: 3 lihtsat viisi ruutvõrrandi juurte määramiseks)

Maatriksite tüübid

Matemaatikas on teada mitut tüüpi maatriksid, sealhulgas veerumaatriksid, reamaatriksid, ruudukujulised maatriksid, diagonaalmaatriksid, identsusmaatriksid, skalaarmaatriksid, nullmaatriksid, transponeeritud maatriksid ja sümmeetriamaatriksid. Järgnevas kirjeldatakse maatriksite tüüpe.

Veergude maatriks

See on maatriks, millel on ainult üks veerg. Üldiselt võib veeru maatriksit suurusjärgus mx 1 tähistada kui A = [a ij ] m × 1

Rea maatriks

See on maatriks, millel on ainult üks rida. Üldiselt võib järjekorra 1 xn reamaatriksit tähistada kui B = [b ij ] 1 × n.

Ruutmaatriks

See on maatriks, millel on sama palju ridu ja veerge. Üldiselt võib ruutmaatriksit suurusjärgus mxm tähistada kui A = [a ij ] m × m

Diagonaalmaatriks

See on ruutmaatriks, milles kõik elemendid on nullid, välja arvatud peamine diagonaalelement. Maatriksit B = [b ij ] m × n nimetatakse diagonaalseks maatriksiks, kui b ij = 0 i ≠ j jaoks.

Identiteedimaatriks

See on diagonaalmaatriks, milles kõik diagonaali elemendid on 1. Järjekorra nxn identsusmaatriks on kirjutatud kujul I n .

Skalaarmaatriks

See on toote maatriks skalaari ja identiteedi maatriksi vahel. Peamise diagonaali elemendid on võrdsed skalaaridega.

(Loe ka: matemaatika ja füüsika vektorite mõistmine)

Nullmaatriks

Need on kõik maatriksid, mille elemendid on null. Nullmaatriksit tähistatakse O.

Ülekandmise maatriks

See on maatriks, mis saadakse maatriksirea maatriksveeruks teisendamisel. Transpose Matrix tähistatakse AT või A '.

Sümmeetria maatriks

Ruutmaatriksit A ​​= [a ij ] nimetatakse sümmeetriliseks maatriksiks, kui kõigi i, j korral AT = A või ji = a ij .